Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 950 370 011, fax: 950 370 102, e-Mail: podatelna@hzs-kvk.cz, IČ: 70883611
Generální ředitelství HZS ČR
HZS Karlovarského kraje
Ředitelství Stanice Kontakty Hlášení Pálení

Ochrana obyvatelstva


Obsah stránky

Vaše dotazy : Ing. Zdeněk KOCO

Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva plní zejména následující úkoly:

 • sjednocuje postupy orgánů s krajskou působností a obecních úřadů, právnických a fyzických osob na úseku ochrany obyvatelstva,
 • usměrňuje postupy při zřizování zařízení CO v kraji a při odborné přípravě jejich personálu v kraji,
 • usměrňuje obsah a zaměření přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci včetně přípravy žáků základních a středních škol,
 • stanovuje zásady varování, informování, ukrytí, monitorování, dekontaminace, nouzového přežití, evakuace, individuální ochrany obyvatelstva v kraji a hospodaření s materiálem CO,
 • stanovuje výstavbu a rozmístění koncových prvků varovacích systémů, navrhuje plány jejich rozvoje, rekonstrukce, vede evidenci prvků JSVV a zabezpečuje vyhodnocování kontrol funkčnosti JSVV,
 • navrhuje opatření k ochraně obyvatelstva při použití chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní, látek a prostředků,
 • zabezpečuje zpracování úkolů ochrany obyvatelstva do havarijních a krizových plánů a do opatření při přechodu z mírového na válečný stav,
 • organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva,
 • podílí se na zpracování podkladů pro vydání závazných stanovisek orgánu dotčeného v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva, vede evidenci staveb CO a staveb dotčených požadavky CO, je dotčeným orgánem v územním stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva,
 • realizuje stanovené zásady rezortního vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva
 • a podílí se na mimorezortním vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva včetně zařízení CO,
 • koordinuje zaměření a podílí se na realizaci přípravy cílových skupin v oblasti krizového řízení,
 • koordinuje zaměření a podílí se na realizaci preventivně výchovné, propagační
 • a ediční činnosti na úseku ochrany obyvatelstva,
 • organizuje a koordinuje humanitární pomoc na území kraje,
 • řídí činnost centrálního skladu materiálu CO, materiálu pro humanitární pomoc
 • a materiálu pro nouzového přežití obyvatelstva,
 • vede evidenci speciálního materiálu CO, materiálu humanitární pomoci a materiálu pro nouzové přežití obyvatelstva. Organizuje a realizuje zásady hospodaření s tímto materiálem a zabezpečuje revize a obměnu tohoto materiálu,
 • zpracovává zásady poskytování a výdeje prostředků individuální ochrany, organizuje a řídí realizaci plánu individuální ochrany obyvatelstva,
 • podílí se na výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií.

Varování obyvatelstva

Důležité informace k akustickým signálům sirén
Information about public warning system signals
Informationen zu den Signalen von den Sirenenanlagen
Информации к акустическим сигналам сирен

Účel varování

Zabezpečení včasného varování a vyrozumění je jedním ze základních předpokladů pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci opatření, směřujících k bezprostřední ochraně obyvatelstva v případě jeho ohrožení.

Poskytování informací o hrozícím či nastalém nebezpečí představuje souhrn technických a organizačních opatření pro varování obyvatelstva před hrozícím nebo již vzniklém nebezpečí v důsledku mimořádných událostí nebo krizové situace a pro vyrozumění orgánů a organizací, podílejících se na řešení těchto situací.

Způsob varování obyvatelstva o možném vzniku nebezpečí

 • Obyvatelstvo je o možném vzniku mimořádné události varováno všemi dostupnými prostředky.

 • Základ tvoří systém dálkově ovládaných sirén - "Jednotný systém vyrozumění a varování" a hromadné sdělovací prostředky.

 • Varování prostřednictvím sirén se provádí jednotným varovným signálem "Všeobecná výstraha".

Kolísavý tón po dobu 140 sekund

Ukázka ZDE
při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku

Varování sirénami je doplněno poskytnutím verbálních tísňových informací občanům, zpravidla s využitím sirén, které jsou vybaveny modulem pro vysílání mluvených informací (elektronické sirény) a prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Jak se chovat, když zazní siréna

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál "všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně

 1. Okamžitě se ukryjte
  • Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
  • Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
 2. Zavřete dveře a okna
  • Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 3. Zapněte rádio nebo televizi
  • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami. Na území Karlovarské kraje Vám informace poskytnout hromadné sdělovací prostředky: Rádio DRAGON, EGRENSIS, EVROPA 2 a ČESKÝ ROZHLAS studio Plzeň.

Zkoušky sirén

K prověření funkčnosti koncových prvků varování JSVV v kraji jsou prováděny tzv. zkoušky sirén a to pravidelně jedenkrát za kalendářní měsíc – vždy 1.středu v měsíci od 12-ti hodin; vždy po doznění signálu následuje u elektronických sirén informace obyvatelstvu o proběhlé zkoušce :

Důležité informace k akustickým signálům sirén
Information about public warning system signals
Informationen zu den Signalen von den Sirenenanlagen
Информации к акустическим сигналам сирен


Podklady pro přemístění sirén:

PODKLADY, které musí předložit obec před zahájením realizace přemístění varovací sirény:
 • písemná žádost od obecního úřadu ( ... Je třeba vzít v úvahu, že podle § 15 a § 16 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o IZS“), orgány obce zajišťují varování obyvatelstva a dále, že v souladu s § 23 a § 25 zákona o IZS, je právnická nebo fyzická osoba povinna strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má ve vlastnictví. … );
 • písemné potvrzení o finančním zajištění - předpoklad, že všechny náklady na přemístění sirény budou v plném rozsahu hrazeny obcí nebo navrhovatelem samotného přemístění (veškerou činnost při manipulaci se sirénou může provádět jen odborná firma, schválená HZS Karlovarského kraje - jde o zpracování projektu na nové adrese; náklady na speciální techniku – plošina či jeřáb při odpojování, nové výstavbě, demontování, přemisťování; apod., …);
 • přehled nemovitostí, s uvedením čísla popisného nebo parcelního čísla, v majetku obce nebo v majetku státu, na které může být varovací siréna přemístěna – podmínkou je, že nemovitost se nachází na katastrálním území žádající obce;
 • se sirénou v majetku HZS Karlovarského kraje může manipulovat pouze firma schválená HZS Karlovarského kraje, protože tato siréna musí být zařazena do jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen JSVV) – nutnost změření dostupnosti a kvality signálu vysílaného z centra automatického spouštění (dále jen CAS) na operačním středisku HZS – krajské ředitelství v Karlových Varech;
 • siréna v majetku obce (či podnikatelského subjektu) může být zařazena do jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen JSVV) jen v případě, že splňuje požadavky pro zařazení do systému JSVV (dokument GŘ HZS ČR, čj. PO-1084/KIS-2001 .. „Požadavky na koncové prvky napojené do jednotného systému varování a vyrozumění“) a je v dostupnosti signálu CAS;
 • písemný souhlas pro instalaci varovací sirény od majitele (obce, státu) vybrané nemovitosti s tím, že tato nemovitost nebude v dohledné době schválena k prodeji.
Kontakty na pracovníky odpovědné za varování v kraji:
mjr.ing. Miroslav LUKEŠ tel.: 950 370 212

Evakuace

Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na jiné území. Evakuace se plánuje pro řešení událostí, které vyžadují vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně poplachu (mimořádnou událostí je ohroženo více než 100 osob).

Členění

 • evakuace krátkodobá (doba trvání mimořádné události nebo jejich následků - do 24 hodin)
 • evakuaci dlouhodobou (nad 24 hodin)

Co dělat, když bude nařízena evakuace

Budou-li občané vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou. Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Pokud půjde o evakuaci krátkodobou vzít sebou pouze doklady, peníze a léky.

Zavazadlo obsahuje

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Ukrytí obyvatelstva

Podání žádosti o vyřazení stálého úkrytu u evidence HZS:

Ukrytí obyvatelstva

 • Z bezpečnostní strategie ČR vyplývá, že minimálně ve střednědobém výhledu je možno vyloučit možnost přímého vojenského ohrožení našeho území. Z tohoto pohledu není uvažováno s využitím stálých úkrytů CO, které byly vybudovány a předurčeny k ochraně obyvatelstva před ničivými účinky zbraní hromadného ničení a proto se bude pokračovat ve vyřazování stálých úkrytů z evidence HZS.
 • K ukrytí při mimořádných událostech, kde je riziko kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace, je občanům doporučováno využívat přirozené ochranné vlastnosti staveb (improvizované ukryty). Ve spolupráci s HZS budou rozhodující úlohu při organizaci ukrytí sehrávat orgány obcí zejména v souvislosti s vytipováním objektů a prostorů vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva.
 • V případě hrozby válečného konfliktu by k ukrývání osob posloužily funkční stálé úkryty a stálé úkryty vhodné k zprovoznění k původnímu účelu. Ostatní vytipované prostory by byly využity k úpravě na improvizované ukrytí.

Návod k výběru vhodných prostor pro improvizované úkryty

Improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.

Proti samotnému úniku nebezpečných látek, zejména v době míru, je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky.

Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m. Při výběru IÚ nutno dodržet dále stanovené bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů.

Pro každou ukrývanou osobu je potřeba nejméně 1 - 3 m2 podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3 - 5 m2 podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení. Kapacita IÚ je dána součtem sedících a ležících osob, jinak není omezena. Světlá výška (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3 m při dodržení minimální podchodné výšky (od podlahy k nejnižší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9 m.

Návod k výběru vhodných prostor pro improvizované úkryty

Plán ukrytí - možné vzory pro zpracování.
(Přiměřeně využitelné pro ORP, obce, školy a další objekty.)

VZOR_obce.zip1,7 MB VZOR - Plán ukrytí obce
VZOR_skoly.zip1,7 MB VZOR - Plán ukrytí objektu školy

Nouzové přežití

Nouzové přežití obyvatelstva je součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při krizových situacích, kterými jsou zejména živelní pohromy, technologické havárie, epidemie, bojová činnost a jiné. Zpravidla by mu předcházela dlouhodobá evakuace obyvatelstva z ohrožených prostorů.

Opatření k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva po provedené evakuaci budou plněna v prostorech, odlišných od původních bydlišť postižených osob, a to s využitím sídlištní aglomerace prostorů, nebo s použitím nouzového ubytování ve vytipovaných stacionárních zařízeních, na vyhrazených pozemcích ve stanech, přístřešcích, mobilních objektech apod.

V případě vzniku specifických krizí (např. při nedostatku potravin, rozsáhlém ohrožení zdraví lidí, zdravotním ohrožení zvířat, životu nebezpečném znečistění zdrojů pitné vody, půdy, rozsáhlých poruchách energetických sítí apod.) by opatření nouzového přežití byla plněna i bez provedení evakuace.To znamená, že by byla plněna v původních prostorech bydlišť s ubytováním občanů ve vlastních bytech, domech, při jejich nouzovém ubytování ve veřejných objektech, popřípadě ve stanech a přístřešcích.

Opatření k nouzovému přežití obyvatelstva budou zahajována 1 - 2 dny po vzniku krizové situ¬ace (od zahájení aktivace nouzového systému). Do této doby se na záchraně občanů budou podílet obce místními opatřeními a sami občané vlastním předzásobením.

Opatření nouzového přežití budou zabezpečována nepřetržitě po dobu, po kterou situace po¬stiženého obyvatelstva bude vyžadovat plnění mimořádných opatření k zachování jeho zdraví, života a životních potřeb.

Realizace opatření nouzového přežití bude zpravidla ukončena návratem postiženého obyva¬telstva do svých domovů a obnovením funkce infrastruktury v nich, nebo situací, kdy v prostorech, do kterých byly osoby evakuací přemístěny, bude stávající infrastruktura schopna zabezpečovat potřeby původního i evakuovaného obyvatelstva a mimořádná opatření již ne¬budou nutná, případně přesídlením postiženého obyvatelstva do nových sídlišť.

Zabezpečení opatření nouzového přežití obyvatelstva představuje souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

Základní principy pro přípravu opatření nouzového přežití se opírají o závěry z analýzy rizik ohrožení území Karlovarského kraje a to z hlediska jejich předvídatelnosti resp. nahodilosti.

Opatření nouzového přežití se plánují pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a zapracovávají se do havarijního plánu kraje ve formě plánu nouzového přežití.

Základní opatření nouzového přežití

poř. čís. NÁZEV OBSAH
1. Nouzové ubytování Organizace a poskytování nouzového ubytování v předem stanove¬ných a smluvně dohodnutých veřejných i soukromých objektech, vytipování prozatímních zařízení a umísťování osob ve stanových táborech, v prozatímních přístřešcích, úkrytech, v pojízdných zařízeních a vedení přehledu o ubytovaných.
2. Nouzové zásobování základními potravinami Využití funkční části distribuční sítě, nebo smluvně dohodnuté subjekty. Částečně lze využít humanitární pomoc. K zabezpečení stravování mohou být využívána především stálá stravovací zařízení nebo mobilní stravovací zařízení.
3. Nouzové zdroje pitné vody Zahrnují jímací objekty nebo jejich skupiny v pohotovostním stavu, včetně příslušných zařízení a objekty hydrogeologického průzkumu, kterými jsou hydrogeologické vrty neuvedené do provozu a jímací zařízení.
4. Nouzové zásobování pitnou vodou Je zajišťováno službou nouzového zásobování pitnou vodou zřizovanou Ministerstvem zemědělství na bázi vodárenských podniků. Patří sem i dodávky balené pitné vody ze systému nouzového zásobování základními potravinami a humanitární pomoci. Nouzové zásobování vodou se zahajuje do 5ti hodin po vyhlášení krizového stavu. První dva dny je doporučená dodávka 5 litrů na osobu a den a třetí a další dny 10 – 15 litrů na osobu a den.
5. Nouzové základní služby obyvatelstvu Slouží k okamžitému a hromadnému uspokojení základních denních potřeb postižených občanů. Jedná se zejména o: Informování obyvatelstva, zásobování nezbytnými prostředky denní potřeby, zdravotnické služby, poštovní, finanční, sociální, dopravní, pohřební služby, veterinární služby apod.
6. Nouzové dodávky energii Jedná se o zabezpečení dodávek všech potřebných energií, jako elektrické energie, plynu, tep¬la, pohonných hmot včetně zabezpečení náhradních zdrojů energií.
7. Organizování humanitární pomoci Humanitární pomoc je souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní, sociální a právní ob¬lasti, které poskytují jednotlivci, skupiny, spolky, státní i nestátní organizace ve prospěch obyvatel¬stva, postiženého následky mimořádných událostí.

Opatření nouzového přežití u HZS Karlovarského kraje

HZS Karlovarského kraje vytvořil pro případy mimořádných událostí jejichž vznik a působení nelze časově, prostorově a co do počtu postižených osob předvídat např.:
 • velké dopravní havárie,
 • teroristické akce,
 • rozsáhlé požáry,
 • větrné smršti,
 • sněhové kalamity,
 • atd.
7 souprav nouzového přežití k okamžitému použití pro 20 osob a 3 soupravy k následnému použití pro 200 osob , na krajské úrovni byl pořízen kontejner nouzového přežití včetně záchranářského nafukovacího stanu ES 56 TL.

Soupravy materiálu nouzového přežití

NÁZEV ODPOVĚDNOST ZA POUŽITÍ
Souprava materiálu k okamžitému použití

- vytvořena pro 20 osob
Soupravy uloženy u stanic HZS Karlovarského kraje:
- Aš, Mariánské Lázně, Cheb, Kraslice, Sokolov, Toužim, Karlovy vary
- vyvezeny silami a prostředky stanice zpravidla po vyhlášení prvního a druhého stupně poplachu.
Souprava materiálu k následnému použití

- vytvořena pro 200 osob
Soupravy uloženy v centrální skladu HZS Karlovarského kraje a určeny pro:
- Územní odbor Cheb,
- Územní odbor Sokolov,
- Centrální stanici Karlovy Vary

- budou vyvezeny prostředky územního odboru či centrální stanice po vyhlášení druhého a vyššího stupně poplachu

Kontejner nouzového přežití

Použití Účel Technické parametry
Při mimořádných událostech, způsobených zejména:
 • živelnými pohromami,
 • hromadnými dopravními nehodami,
 • závažnými dopravními zácpami v silničním provozu,
 • železničními i leteckými nehodami,
 • rozměrnými destrukcemi budov apod.,
 • a také při mimořádně rozsáhlých a složitých zásazích složek IZS včetně jejich cvičení.
 • Pro poskytnutí rychlé a neodkladné pomoci jak obyvatelstvu, tak i zásahovým složkám.
 • Zabezpečení nouzové ubytování a stravování pro 25-50 osob, včetně základní hygieny a předlékařské pomoci.
Pozn. ubytování osob bude zabezpečeno v nafukovacím stanu ES 56 TL, který tvoří příslušenství kontejneru.
Konstrukce umožňuje:
 • zabezpečit přepravu na podvozku nákladního automobilu nebo v závěsu na jeřábu,
 • 2 osoby zvládnou do 1 hodiny zpohotovení z přepravního do provozního stavu,
 • el. rozvod o napětí 230V a 12/24 V,
 • osvětlením vnitřního a vnějšího prostoru,
 • vytápěním a možností ohřevu a výdeje stravy,
 • kontejner je možno vzájemně propojit s jiným kontejnerem.

Monitoring

Na území Karlovarského kraje jsou k monitorování radiační a chemické situace rozmístěny na každé stanici HZS Karlovarského kraje:


Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Vymezení použití improvizované ochrany

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena
• k přesunu osob do stálých úkrytů;
• k úniku ze zamořeného území;
• k překonání zamořeného prostoru;
• k ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT);
• k evakuaci obyvatelstva.

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí , které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:

Zásady
• celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté;
• všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit;
• k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.


Ochrana hlavy:

k ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové přilby, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty.

Ochrana obličeje a očí

Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové , a upevněným v zátylku převázaným šátkem či šálou.

K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké,lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

Ochrana trupu

Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany , přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.

Druhy oděvů k ochraně trupu
• dlouhé zimní kabáty;
• bundy;
• kalhoty;
• kombinézy;
• šusťákové sportovní soupravy.


Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.

Ochrana rukou a nohou

Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice . Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší , neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.

Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.

Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod. , aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty . K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.

Preventivně výchovná činnost

Hlavní oblasti preventivně výchovné činnosti (PVČ):

PVČ organizuje HZS Karlovarského kraje samostatně pomocí svých internetových stánek, dny otevřených dveří na stanicích HZS, pomocí vydávaných odborných materiálů cestou MV-GŘ HZS ČR.

HZS Karlovarského kraje ve spolupráci se složkami IZS např. formou ukázek společných zásahů, dnů IZS, apod.,

Ve spolupráci s orgány veřejné správy, např. krajským úřadem, obcemi či nestátními neziskovými organizacemi jako např. s Asociací „Záchranný kruh“. o.s., která byla zřízena ve spolupráci se záchrannými složkami v Karlovarském kraji.

Obsah a formy preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva se doporučuje směřovat k tomu, aby se občanovi umožnil přístup k informacím a přípravě na mimořádné události.

Pokynem MŠMT č.j. 12 050/03-22 (ze dne 4.3.2003) se do obsahu vzdělávání ve školách zařazuje (v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku) problematika ochrany člověka za mimořádných událostí.

Internetový bezpečnostní portál ZÁCHRANNÝ KRUH


Publikace určené pro učitele základních a středních škol


V elektronické podobě je k dispozici v plném znění na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Nakladatelství Fortuna vydalo soubor pěti učebnic "Ochrana člověka za mimořádných událostí", které je možné vhodně využít pro výuku Ochrana člověka za mimořádných událostí na školách. Všechny tyto učebnice mají schvalovací doložku MŠMT.


Učebnice lze za úhradu objednat u nakladatelství Fortuna. Podrobnosti na www.fortuna.cz

Vydané tituly k ochraně obyvatelstva

Nakladatelství Fortuna, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, odbyt@fortuna.cz, tel. 224 933 802, bezplatná faxová linka: 800 137 591

Katalog. číslo Název učebnice Učebnice pro Rok vydání Cena
1240 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ (Danielovská) vlastivěda, pro 4. a 5. ročník ZŠ 2003 55,-
1241 Ochrana člověka za mimořádných událostí: Sebeochrana a vzájemná pomoc(Horská, Maródová, Slávik) chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ 2002 53,-
1242 Ochrana člověka za mimořádných událostí: Živelní pohromy (Herink, Bolek) zeměpis pro 6. a 9.ročník ZŠ 2002 53,-
1243 Ochrana člověka za mimořádných událostí: Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie (Beneš a kol.) chemie 8. a 9. ročník ZŠ 2002 49,-
1257 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro střední školy (P. Linhart) biologie pro střední školy 2003 79,-

Nakladatelství ALBRA, Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly, jbrajer@mbox.vol.cz, tel.281 980 201-2, 208, fax: 281 980 203

Katalog. číslo Název učebnice Učebnice pro Rok vydání Cena
8-4010 Ochrana člověka za mimořádných událostí: Osobní bezpečí - Neztratím se? Neztratím! 1. ročník ZŠ 2004 39,-
8-4020 Ochrana člověka za mimořádných událostí: Osobní bezpečí - Bezpečí a nebezpečí 2. ročník ZŠ 2004 39,-
8-4030 Ochrana člověka za mimořádných událostí: Osobní bezpečí - Počítej se vším 3. ročník ZŠ 2004 39,-
8-4040 Ochrana člověka za mimořádných událostí: Osobní bezpečí - S mapou nezabloudím 4. ročník ZŠ 2004 39,-
8-4050 Ochrana člověka za mimořádných událostí: Osobní bezpečí - Pomáhám zraněným 5. ročník ZŠ 2004 39,-
8-4059 Metodická pomůcka - Ochrana člověka za mimořádných událostí: Osobní bezpečí metodická příručka 1. - 5. ročník ZŠ 2004 89,-
8-4060 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Povodně 6. ročník ZŠ 2005 49,-
8-4070 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Požáry 7. ročník ZŠ 2005 49,-
8-4080 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie 8. ročník ZŠ 2005 49,-
8-4090 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Od vichřice k zemětřesení 9. ročník ZŠ 2005 49,-
8-4099 Metodická pomůcka - Ochrana člověka za mimořádných událostí metodická příručka 6. - 9. ročník ZŠ 2005 89,-

Publikace určená pro obyvatelstvo


Publikace určená pro orgány státní správy, územní samosprávy a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zabezpečují ochranu obyvatelstva ukrytím
Praktická cvičení k ověření znalostí

Cíl cvičení

 • ověřit u žáků základních a středních škol znalosti a dovednosti získané výukou témat "Ochrana člověka za mimořádných událostí"

O náplni cvičení a časovém rozsahu rozhodne ředitel školy. Cvičení je vhodné provést v rámci školy s žáky najednou nebo po skupinách (ročnících nebo třídách).

Náměty cvičení

 • prohlídka rozmístění protipožárních prostředků ve škole (praktická ukázka používání těchto prostředků),
 • činnost učitele a žáků při vzniku požáru ve škole (evakuace školy),
 • ověření znalosti obsahu evakuačního zavazadla,
 • příprava prostředků k improvizované ochraně osob (dýchacích orgánů a povrchu těla),
 • ověření znalostí zásad chování při opuštění bytu,
 • ověření znalostí zásad chování v případě povodní,
 • ověření znalostí zásad chování v případě havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí,
 • poskytování první pomoci.

Formy cvičení

 • praktická ukázka
 • procvičení
 • s využitím testů
 • soutěže mezi třídami, resp. jednotlivci.

Subjekty participující na cvičení

 • Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
 • Policie ČR
 • Český červený kříž
 • Svazu civilní obrany ČR
 • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • Svaz záchranných brigád kynologů ČR
mapa webu HZS Karlovarského kraje - Daniel Fořt & Martin Hora - © 2006