Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 950 370 011, fax: 950 370 102, e-Mail: podatelna@hzs-kvk.cz, IČ: 70883611
Generální ředitelství HZS ČR
HZS Karlovarského kraje
Ředitelství Stanice Kontakty Hlášení Pálení

Zaměstnání u HZS Karlovarského kraje

Základní předpoklady k přijetí

 1. Do služebního poměru u HZS Karlovarského kraje může být přijat občan České republiky, který:
  1. o přijetí písemně požádá,
  2. je starší 18 let,
  3. je bezúhonný,
  4. splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
  5. je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
  6. je plně způsobilý k právním úkonům,
  7. je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje,
  8. není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební poměr příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace,
  9. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Žádost o přijetí do služebního poměru

 1. Žadatel podává žádost o přijetí do služebního poměru vždy písemně. Žádost není pevně strukturována. K žádosti je nutné přiložit kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání , dále pak vyplněnou a podepsanou žádost o opis z rejstříku trestů a podepsaný souhlas se shromažďováním, vedením a zpracováním osobních údajů po dobu trvání přijímacího řízení. Vhodné je doložit veškerá doporučení či kvalifikace (jazykové, specializační kurzy apod.). Dále je nutné přiložit stručný strukturovaný životopis (zaměřený na kvalifikace, silné stránky, zkušenosti apod.). Žádost s přílohami poslat na adresu: HZS Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary 360 06.
 2. Žadatel je vždy písemně vyrozuměn, že byl zařazen do evidence uchazečů, nebo bude vyzván k přijímacímu řízení.

Proces přijímacího řízení

 1. Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru k HZS Karlovarského kraje. V případě, že v bezpečnostním sboru není volné služební místo, přijímací řízení se nezahájí.
 2. HZS Karlovarského kraje je oprávněn si ověřit, zda občan splňuje podmínky přijetí do služebního poměru. Za tím účelem zpracovává jeho osobní údaje a je oprávněn si k osvědčení bezúhonnosti občana
  1. vyžádat opis z evidence Rejstříku trestů,
  2. vyžádat výpis z evidencí vedených ministerstvem a dalšími orgány veřejné správy a
  3. provádět šetření o bezúhonnosti občana nebo požádat Policii České republiky o provedení šetření.
 3. HZS Karlovarského kraje písemně seznámí občana před jeho přijetím do služebního poměru s textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku služebního poměru, druhem služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním zařazením, místem služebního působiště, dobou služby, výší služebního příjmu a výplatním termínem, délkou dovolené, podmínkami výkonu služby a podmínkami skončení služebního poměru.
 4. Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z důvodu věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství v odborových organizacích a jiných sdruženích s výjimkou případů, které stanovuje tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto výjimky se nepovažují za diskriminaci. Zakazuje se i takové jednání HZS Karlovarského kraje, které diskriminuje občana nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích. Za takové jednání se považuje i navádění k diskriminaci.
 5. Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru, musí být o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody nepřijetí se neoznamují.
 6. Bezpečnostní sbor uchovává osobní údaje o občanovi, který nebyl přijat do služebního poměru, a údaj o důvodu jeho nepřijetí po dobu 3 let. Po uplynutí této doby údaj zničí.
 7. Uchazeč o přijetí absolvuje vstupní personální pohovor, kde je seznámen s podmínkami a předpoklady služebního poměru, dále je vyslán na psychodiagnostické vyšetření a absolvuje zdravotní prohlídku ve Fakultní nemocnici v Plzni (bývalé Vojenské nemocnici v Plzni), kde je přezkoumán celkový zdravotní stav žadatele. V případě úspěšného absolvování psychodiagnostického vyšetření a zdravotní prohlídky je zahájeno jednání o termínu přijetí.
 8. Součástí přijímacího řízení mohou být také např. fyzické, jazykové nebo dovednostní testy. Ty jsou zařazovány podle konkrétního funkčního zařazení žadatele (člen zásahových jednotek, obsluhy operačních a informačních středisek apod.).
 9. Další informace obdržíte na personálním a PaM odd. HZS Karlovarského kraje.
Aktualizováno 16.04.2012
Za stránku odpovídá: Mgr. Monika Hýsková
mapa webu HZS Karlovarského kraje - Daniel Fořt & Martin Hora - © 2006