Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 950 370 011, fax: 950 370 102, e-Mail: podatelna@hzs-kvk.cz, IČ: 70883611
Generální ředitelství HZS ČR
HZS Karlovarského kraje
Ředitelství Stanice Kontakty Hlášení Pálení
Územní odbor Cheb
najdi na mapě (50°4'14"N; 12°21'48"E)
17. listopadu č.30
Cheb
350 02
tel. 950 375 111
fax 950 375 101
spisovna.ch@kvk.izscr.cz

Územní odbor je zřízen pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a k plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení.

Hlavní úkoly

 1. Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku požární ochrany:
  1. vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
  2. zpracovává návrh požárního poplachového plánu spravovaného území,
  3. zpracovává návrh zdrojů vody pro hašení požárů,
  4. odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje na spravovaném území,
  5. usměrňuje výkon služby jednotek PO v daném územním obvodu, vypracovává podklady pro zásah jednotek PO,
  6. podílí se na výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií.

 2. Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku IZS:
  1. provozuje územní pracoviště utlumeného operačního a informačního střediska HZS kraje,
  2. zabezpečuje provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,
  3. organizuje prověřovací a taktická cvičení IZS nařízená starostou obce s rozšířenou působností, nebo ředitelem HZS kraje.

 3. Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku ochrany obyvatelstva a CO:
  1. v součinnosti s krajským ředitelstvím organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
  2. dle pokynů krajského ředitelství se podílí na koordinaci humanitární pomoci,
  3. je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva,
  4. realizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření,
  5. podílí se na postupu při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich personálu,
  6. zabezpečuje součinnost s úsekem pro prevenci a plánování krajského ředitelství při přípravě na mimořádné události i při jejich řešení,
  7. v určeném rozsahu se podílí na výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií.

 4. Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku krizového řízení:
  1. provozuje pracoviště krizového řízení,
  2. zabezpečuje podklady pro zpracování krizového plánu kraje,
  3. podílí se na koordinaci a zabezpečení činnosti v oblasti krizového a havarijního plánování na území dle pokynů ředitele HZS kraje,
  4. spolupracuje při zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů,
  5. podílí se na činnosti bezpečnostních rad určených obcí,
  6. podílí se na provádění vzdělávání v oblasti krizové a havarijní připravenosti,
  7. v určeném rozsahu se podílí na výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií,
  8. zabezpečuje součinnost s úsekem pro prevenci a plánování krajského ředitelství při přípravě na mimořádné události i při jejich řešení.

Organizační členění územního odboru

 1. V čele územního odboru je ředitel územního odboru.

 2. Územní odbor se vnitřně člení na oddělení, pracoviště a stanice. V čele každého oddělení stojí vedoucí oddělení, v čele stanice stojí velitel stanice, činnost pracoviště řídí jeho vedoucí. Ředitele územního odboru zastupuje určený vedoucí oddělení nebo velitel stanice. Organizační struktura územního odboru je následující:
  1. oddělení prevence,
  2. oddělení IZS a služeb,
  3. pracoviště utlumeného operačního a informačního střediska,
  4. provozní pracoviště,
  5. stanice HZS kraje.

Kontakty na pracovníky Územního odboru Cheb

Aktualizováno 16.04.2012
Za stránku odpovídá: Petr Vítek
mapa webu HZS Karlovarského kraje - Daniel Fořt & Martin Hora - © 2006